Ajassa
28.03.2012

Ideoi uusi laki

Kaikki 50000 allekirjoitusta keränneet kansalaisaloitteet otetaan eduskunnan käsittelyyn.

Puuttuuko Suomesta mielestäsi jokin olennainen laki?

Maaliskuun alussa voimaan tullut kansalaisaloitelaki mahdollistaa sen, että 50000 Suomen kansalaisen allekirjoittamat lakialoitteet käsitellään eduskunnassa.

Uusi säännös sai esimerkiksi turkulaisen opiskelijan Ville Haikosen liikkeelle. Hän toimii kannabiksen laillistamisen lakialoitteen vireillepanijana.

"Ajan asiaa henkilökohtaisista syistä. Olen sen velkaa kannabikselle", Haikonen paljastaa.

Haikosen aloitteessa kannabiksesta halutaan verotuksen alainen päihde. Aloitteessa todetaan, että veroprosentin tulisi olla riittävän korkea, jotta se kattaisi kannabiksesta yhteiskunnalle aiheutuvat menot, ja toisaalta riittävän matala, jotta myyntihinta pysyy katukauppahintojen alapuolella.

Tunnettujen kansalaisaloitteiden joukkoon on mediassa tiensä puskenut myös esimerkiksi BIEN Finland -yhteenliittymän ajama perustulo, jonka kampanjointi alkoi keskiviikkona 28.3.

Aloitteen allekirjoittajat esittävät, että Suomessa otettaisiin käyttöön vähintään nykyisen perusturvan vähimmäisetuuksien suuruinen, kaikille täysi-ikäisille maassa pysyvästi asuville maksettava perustulo.

Aikaa kuusi kuukautta

Uuden säännöksen mukaan aloitteen voi laittaa vireille yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen.

Aloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Se voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa.

Haikonen pyrkii saamaan tarvittavan määrän nimiä kasaan vappuun mennessä.

"50000 nimen keräämisen ei pitäisi olla mikään ongelma. Olen saanut paljon yhteydenottoja ympäri Suomea. 10 keräyspäivän aikana allekirjoituksia on arviolta muutama tuhat", hän kertoo.

Kannatusilmoitusten keräämisvaiheessa allekirjoittajien nimet on pidettävä salassa. Nimet tulevat julkisiksi, kun Väestörekisterikeskus on varmistanut, että kannatusilmoituksia on 50000 nimen vähimmäismäärä.

Tee aloite myös EU:lle

Kansalaisaloitteen voi tehdä huhtikuun alusta alkaen myös Euroopan komissiolle.

Vähintään seitsemästä EU-maasta tulevalla miljoonalla allekirjoituksella voi pyytää komissiota tekemään säädösehdotuksen EU:n toimivaltaan kuuluvista aiheista. Aloja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, maatalous, liikenne ja kansanterveys.

EU-kansalaisaloitteen tekemistä varten eurooppalaisen on perustettava kansalaistoimikunta, jossa on oltava vähintään seitsemän EU-kansalaista seitsemästä eri EU-maasta. Toimikunnan jäsenten on oltava äänioikeutettuja Euroopan parlamentin vaaleissa.

Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta säädetään vuonna 2009 voimaan astuneessa Lissabonin sopimuksessa. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät asetuksen viime helmikuussa.

NÄIN TEET KANSALAISALOITTEEN:

1. Nimeä edustaja ja varaedustaja

Vireillepanijan on nimettävä vähintään yksi edustaja ja varaedustaja. Vireillepanijan, edustajan ja varaedustajan yhteystiedot on ilmoitettava asioidessa Väestörekisterikeskuksen, oikeusministeriön ja eduskunnan kanssa.

2. Keksi aloitteelle otsikko

Aloitteella on oltava sisältöä kuvaava otsikko. Aloitteen voi laatia suomeksi tai ruotsiksi. Päivää aloite.

3. Kerää kannatusilmoituksia eli allekirjoituksia

Kannatusilmoitukset kerätään sähköisesti tai paperimuodossa, jolloin on käytettävä oikeusministeriön vahvistamaa lomaketta. Oikeusministeriön maksuton verkkopalvelu aukeaa kuluvan vuoden lopussa. Vireillepanijan itsensä järjestämälle tietojärjestelmälle tarvittaan Viestintäviraston lupa.

Kannatusilmoituksen allekirjoittajien on nähtävä vireillepanijan ja edustajan yhteystiedot. Älä muuta aloitetta allekirjoitusten keräämisen aloittamisen jälkeen.

Merkitse aloitteen otsikko ja päiväys sekä kannatusilmoituksen päiväys kannatusilmoitukseen.

Kukin allekirjoittaja saa kirjoittaa nimensä kuhunkin aloitteeseen kerran, ja allekirjoittajien on oltava Suomen kansalaisia. Kerää 50000 nimeä kuuden kuukauden aikana.

4. Vie kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle

Väestörekisterikeskus vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän.

Vireillepanija ja edustaja voivat luovuttaa henkilötietoja vain Väestörekisterikeskukselle.

5. Toimita aloite eduskunnalle

Edustaja toimittaa kansalaisaloitteen ja Väestörekisterikeskuksen päätöksen eduskunnalle.

Aloite raukeaa, jos aloitetta ei toimiteta eduskunnalle kuuden kuukauden kuluttua Väestörekisterikeskuksen päätöksestä.

Lisätietoja: www.kansanvalta.fi

Teksti: Laura Myllymäki