Kampus
19.11.2021

814 vastausta opiskelijoiden mielenterveyskyselyyn: neljä viidestä kokenut ahdistusta, osa epätietoisia yliopiston tukimuodoista

Teksti:
Reeti Jalasmäki
Grafiikat:
Teemu Perhiö

Yhdeksän kymmenestä Turun yliopiston opiskelijasta on kokenut kuluneen vuoden aikana keskittymiskyvyn puutetta.

Joka viides kokee, ettei ole saanut lainkaan apua jaksamisen tueksi. Eikä 13 % ole löytänyt itselleen minkäänlaista sopivaa tukimuotoa.

Tiedot käyvät ilmi Turun yliopiston ja TYYn Mielen päällä -hankkeen keväällä 2021 opiskelijoille toteuttamasta mielenterveyskyselystä. Tulokset julkistettiin keskiviikkona 17.11.

Hankkeessa edistetään opiskelijoiden ja henkilökunnan valmiuksia tukea ja ohjata opiskelijoita vertaistuen keinoin erilaisissa mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää: ”Moni opiskelija ei edes tiedä yliopiston tarjoamista tukipalveluista” – Hanna, Riina ja 27 muuta tukiopiskelijaa tarjoavat kampuksella matalan kynnyksen vertaistukea

Kyselyyn tuli 814 vastausta. Eniten vastauksia tuli lääketieteellisestä tiedekunnasta (165). Vähiten vastauksia tuli kauppakorkeakoulusta (30) ja kasvatustieteiden tiedekunnasta (51). Kauppakorkeakoulussa tosin toteutettiin samoihin aikoihin oma mielenterveyskysely.
 

Ensimmäinen teema kyselyssä koski opiskelijoiden omia kokemuksia kuluneen vuoden aikana. 

Osiossa pyydettiin vastaajia arvioimaan omaa vointiaan. Valtaosa vastaajista eli 57 % ilmoitti voivansa kohtalaisen hyvin, 7 % erinomaisesti. Toisaalta 27 % voi huonosti ja 5 % erittäin huonosti. 

Tiedekuntakohtaisia eroja on: lääketieteellisessä tiedekunnassa on suhteellisen paljon erinomaisesti voivia (13 %), oikeustieteellisessä tiedekunnassa taas paljon huonosti voivia (38 %).

Osiossa kysyttiin myös opiskelijoiden sisäisistä ja ulkoisista haasteista monivalintana.

Kaikkein yleisimpiä haasteita vastaajien keskuudessa olivat keskittymiskyvyn puute (90 %), ahdistus (82 %), uupumus (79 %), opiskelumotivaation katoaminen (78 %) ja riittämättömyyden tunteet (77 %).

Ainoastaan paniikkioireet (29 %) ja itsetuhoiset ajatukset (25 %) olivat muita harvinaisempia, mutta niitäkin oli kokenut noin neljäsosa vastaajista. 

Ulkoisten haasteiden kokeminen taas ei ollut lähellekään yhtä yleistä kuin sisäisten. Eniten vastaajat oivat kokeneet Covid-19-epidemiaan liittyvää ahdistusta tai pelkoa (55 %), työnhaun haasteita (40 %) ja ihmissuhdeongelmia (39 %).

Työnhaun haasteita oli koettu eniten teknillisessä (61 %) ja oikeustieteellisessä (58 %). Vähiten niitä taas oli koettu lääketieteellisessä (12 %).

Taloudellista ahdinkoa oli tiedekuntakohtaisesti koettu selvästi eniten humanistisessa (40 %) ja kasvatustieteellisessä (35 %). Vähiten taloudellista ahdinkoa oli koettu lääketieteellisessä tiedekunnassa (12 %).

Ensimmäisessä osiossa kysyttiin myös, olivatko vastaajat kokeneet paineita listatuista asioista kuluneen lukuvuoden aikana.

Enemmistö vastaajista ilmoitti kokeneensa paineita opiskelujen etenemisestä (75 %), opiskelumenestyksestä (64 %), terveellisistä elämäntavoista (62 %), ihmissuhteissa menestymisestä (61 %) ja verkostoitumisesta (55 %).

Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla oli selvästi muita enemmän paineita opiskelumenestyksestä (72 %) ja verkostoitumisesta (65 %).
 

Toinen ja kolmas teema koskivat mielenterveyden tukipalveluita Turun yliopistossa ja sen ulkopuolella. Vastaajia pyydettiin valitsemaan, mitä tukipalveluita he olivat listatuista käyttäneet kuluneen vuoden aikana. Tarjolla oli myös muu-vaihtoehto.

Suosituimmat tukipalvelut Turun yliopistossa olivat Omaopettaja/opettajatuutori/mentorin tuki (30 %), oppiaineen vastuuopettajan tuki (20 %), opintoneuvojan tuki (18 %) sekä opiskelijatuutorien tuki (17 %). 

Suosituin vaihtoehto kuitenkin oli: En ole käyttänyt mitään näistä (37 %). Avoimista vastauksista kävi ilmi epätietoisuus vastaajien keskuudessa koskien yliopiston tukimuotoja:

”Edellä mainituista tukimuodoista vain muutama oli minulle entuudestaan tuttuja, suurimmasta osasta en tiennyt ennen tätä kyselyä.”

Ulkopuolisista tukipalveluista käytetyimpiä olivat KELA (68 %) ja YTHS (67 %).

Viidennessä osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan sopivan tukimuodon löytämistä. Vain 2 % vastaajista koki tukimuodon löytämisen helpoksi ja 20 % melko helpoksi.

Toisaalta 31 % koki sopivan tukimuodon löytämisen vaikeaksi ja 13 % ei ollut löytänyt sopivaa tukimuotoa lainkaan. Loput vastaajista eivät osanneet sanoa tai eivät olleet käyttäneet palveluita.

Osiossa kysyttiin myös, kokivatko vastaajat saaneensa tarvitsemansa apua opiskelukyvyn ja jaksamisen tueksi. Vain 3 % koki saaneensa apua erittäin hyvin. Vastaajista 21 % koki saaneensa apua melko hyvin ja 36 % tyydyttävästi. 

Toisaalta 20 % vastaajista ei ollut kokeneensa saaneen lainkaan apua. Toiset 20 % eivät olleet käyttäneet palveluita.

Kyselyn lopussa kehitysehdotuksia kysyttäessä vastaajat vaativat ratkaisuja:

”Opiskelijat eivät tarvitse hienoa Instagram-grafiikkaa tai videoita, jossa kerrotaan, miten vähentää stressiä, koska sen osaa jokainen itsekin etsiä netistä. Haluan päästä YTHS:lle mielenterveyspalveluihin, mutta en pääse sinne, sillä tilanteeni ei ole vielä ”tarpeeksi paha” Haluan että vaaditte lisää resursseja YTHS:lle sekä laadukasta opetusta sekä muita AMMATTILAIStukiryhmiä.”
 

Tausta: Mielen päällä -hankkeen toteuttama mielenterveyskysely

  • Kysely oli auki 10.5–4.6.2021. 
  • Kysely oli jaettu viiteen teemaosioon: Opiskelijoiden kokemukset, Turun yliopiston tukipalvelut, ulkopuoliset tukipalvelut, vapaa-aika, ja palveluiden kehittäminen. 
  • Lopussa kysyttiin kehitysehdotuksia ja asioita, jotka edistäisivät vastaajan jaksamista yliopistossa opiskellessa.
  • Tuloksissa oli myös vertailtu vastauksia tiedekuntakohtaisesti. Vastaajien määrä tiedekuntaa kohti on monessa kysymyksessä kuitenkin hyvin pieni, jolloin nämä tulokset jäävät suuntaa antaviksi.
  • Tulosten julkistusseminaarissa vararehtori Piia Björn kertoi, että Mielen Päällä -hankkeen jatkorahoituksesta saadaan tieto toivottavasti jouluun mennessä.
     

Lue Lisää:

”En varmasti olisi tässä nyt ja yliopisto-opiskelija, ellen olisi aktiivisesti hakeutunut hoitoon” – mielenterveyspalveluiden kysyntä kasvaa, eikä yhteiskunta pysy perässä

Nuoret aikuiset hakeutuvat mielenterveyspalveluihin herkemmin kuin ennen. Hoitoon pääsy on monen mutkan takana. (3/2021)

”Moni opiskelija ei edes tiedä yliopiston tarjoamista tukipalveluista” – Hanna, Riina ja 27 muuta tukiopiskelijaa tarjoavat kampuksella matalan kynnyksen vertaistukea

Mielen päällä -hankkeessa opiskelijoille tarjotaan vertaistukea jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. (4/2021)