22.10.2009

Tehtaan varjosta akateemiseen maailmaan

  • Yliopiston ovet eivät aina aukene työläisille. Sini Kuusela tutki gradussaan työläisperheissä kasvaneiden kokemuksia yliopistosta.

Onko yliopisto koko kansalle avoin laitos, vai ohjaavatko sosiaaliset lähtökohdat opinnoissa pärjäämistä? Tähän kysymykseen Sini Kuusela lähti hakemaan vastausta työläisperheissä varttuneiden kokemuksia yliopistosta tarkastelevassa kasvatustieteen Pro gradussa.

"Kasvatustieteellisestä tutkimuksesta puuttui tällainen lähestymistapa sosiaalisen luokan ja koulutuksen välisen yhteyden tarkasteluun", Kuusela kertoo aihevalinnasta, ja antaa myös henkilökohtaisemman näkökulmaan vaikuttaneen syyn:

"Koen kuuluvani kohdejoukkoon, ja lähdin tavallaan tutkimaan itseäni."

Tutkielma tarkastelee työläisperheissä varttuneita yliopisto-opiskelijoiden koulutuskokemuksia, sekä yliopiston eri oppiaineiden ja tiedekuntien eroja vastaanottavuudessa kulttuurisesti erilaisista lähtökohdista tulevia kohtaan.

"Aineisto oli pieni, mutta esimerkiksi oikeustieteellisessä yhdenmukaisuuden paineet ovat vahvemmat kuin muissa", Kuusela toteaa.

Työläistaustaiset päätyvät yliopistoon tilastollisesti huomattavasti harvemmin kuin ylemmistä sosiaalisista luokista lähtöisin olevat. Myös akateemisessa maailmassa pärjäämiseen vaikuttavat vahvasti lapsuudenkodissa hankitut lähtökohdat.

Keskeinen tulos tutkielmassa on neljän työläistaustaisen opiskelijan ideaalityypin hahmottuminen.

Menestyjätyyppi on esimerkki siitä, että työläistausta on voinut olla positiivinen kokemus, joka on auttanut opiskelussa. Menestyjillä lapsuudenkoti on ollut koulutusmyönteinen ja kasvuympäristönä "keskiluokkamainen".

Kamppailijat ovat menestyjien vastakohtia. Kamppailijat eivät ole saaneet vanhempien tukea vaan heidän on itse täytynyt taistella tie yliopistoon. Kamppailijat kokevat yliopistolla voimakasta ulkopuolisuuden tunnetta.

Kriittiset kyseenalaistavat koko yliopistoinstituution ja pitkän koulutuksen mielekkyyden. Kriittiset ovat päätyneet yliopisto-opiskelijoiksi pitkälti vanhempien painostuksesta.

Irtautujat ovat pyrkineet irrottautumaan vanhasta työläistaustastaan ja ovat vaikeuksien ja epävarmuuden kautta päässeet yliopisto-opiskelijoiksi.

Kuusela korostaa tutkielmansa kohderyhmän olevan vahvasti heterogeeninen ryhmä. Pelkkä työläistaustaisuuden määritteleminenkin on vaikeaa, eikä kattavan otoksen saaminen kohderyhmästä ole helppoa.

"Informanttijoukko on tietyssä mielessä vain jäävuoren huippu", Kuusela kommentoi.

Teksti: Heikki Isotalo