Uutiset
29.10.2021

Sukelsimme vaalikonedataan: tämä kaikki yhdistää ja erottaa TYYn edariehdokkaita – väite numero 7 ei varmasti yllätä, ja yhdestä ryhmästä vain 15% täytti vaalikoneen

Teksti:
Reeti Jalasmäki
Grafiikat:
Teemu Perhiö

TYYn jäsenmaksu vapaaehtoiseksi, vaihto-opiskelu pakolliseksi ja liharuokaa pitäisi tarjota joka päivä.

Tällaisiin väittämiin TYYn edustajistovaalien ehdokkaat joutuivat ottamaan kantaa vaalikoneessa.

Vaalikone avautui yleisölle 25.lokakuuta. Edustajistovaalien 251 ehdokkaasta vaalikoneeseen vastasi 141. Listakohtaiset vastausaktiivisuudet vaihtelivat suuresti.

Tylkkäri sukelsi vaalikonedataan ja kävi läpi ehdokkaita jakavat ja yhdistävät väittämät.

Ehdokkaat vastasivat vaalikoneeseen liukuvalikolla, joka mittasi vastauksia välillä 0–100; he eivät kuitenkaan itse nähneet numeroita. Yleisö puolestaan vastaa vaalikoneen väitteisiin asteikolla 1–5.

Tässä jutussa käytetty data on saatu SYL:ltä anonymisoituna 0–100-asteikolla.

TYYn edustajistovaaleissa voi äänestää 3.11 klo 16:00 asti. Äänestys tapahtuu sähköisesti UTU-tunnuksilla. Äänioikeutettuja ovat kaikki TYYn jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun 15.10 mennessä.


 

Tietyt väittämät jakoivat selvästi vaaliliittoja.

Esimerkiksi väittämä, että ylioppilaskunnan jäsenyyden tulee perustua vapaaehtoisuuteen, sai erityisen paljon kannatusta Ryhmä Lexiltä ja Kokoomukselta, kun taas vahvasti eri mieltä siitä olivat Vihreä vasemmisto ja Vihreä lista. Myös Sosiaalidemokraattiset opiskelijat ja Soihdunkantajat olivat eri mieltä.

Lue lisää: KHO hylkäsi valituksen: Sami-Petteri Seppä ei saa erota ylioppilaskunnasta eikä jäsenmaksua hyvitetä

Ehdokkaille esitettiin myös väittämä ”mikäli TYYn taloudellinen tilanne heikkenisi, tulisi TYYn ensisijaisesti karsia palveluita jäsenmaksun korottamisen sijaan”. Vaaliliitoista Kokoomus ja Ryhmä Lex olivat samaa mieltä, Vihreä lista ja Vihreä vasemmisto eri mieltä.

Väite siitä, että YTHS:n terveydenhoitomaksun kuuluisi olla vapaaehtoinen, jakoi myös vastaajia. Kokoomus ja TSE-lista olivat väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä. Hybridiaani ja Ryhmä Lex olivat väitteen suhteen neutraaleja ja loput ryhmät olivat jokseenkin tai täysin eri mieltä.

YTHS-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi vuoden 2021 alusta Kelalle. Jokaisen opiskelijan pitää maksaa koko lukuvuodelta 71,60 euron suuruinen terveydenhoitomaksu Kelalle omatoimisesti.


 

Väittämässä 8. esitettiin, että ylioppilaskunta ei saisi ottaa kantaa muihin asioihin kuin suoraan koulutukseen, yliopistoihin ja opintososiaalisiin asioihin. Tämän väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä vaaliliitoista oli Kokoomus, kun taas täysin eri mieltä väitteen kanssa olivat Vihreä lista, Vihreä vasemmisto ja Soihdunkantajat. Liitoista TSE-lista, TyTe ja Ryhmä Lex olivat neutraaleja.

Täysin samaa mieltä väitteen kanssa olevat perustelivat kantaansa sillä, että ylioppilaskunnan pitäisi ajaa vain opiskeluun liittyviä asioita. Täysin eri mieltä väitteen kanssa olevat perustelivat kantaansa sillä, että opiskelijoiden asiat eivät ole irrallisia muusta yhteiskunnasta.

Väitteessä 14. esitettiin, että journalistisesti riippumattoman median toimiminen kampuksella on tärkeää. Yksikään vaaliliitoista ei ollut eri mieltä tämän väitteen kanssa. Kokoomus, Ryhmä Lex, TSE-lista ja TyTe olivat asiasta neutraaleja, ja kaikki muut vaaliliitot jokseenkin tai täysin samaa mieltä.

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että Tylkkäriin käytetyt resurssit voisi käyttää paremmin muuhun tarkoitukseen, kuten opiskelijoiden mielenterveyden hyväksi. Myös Tylkkärin siirtyminen pelkästään verkkoversioksi oli yleinen ehdotus.

Väitteessä 12 esitettiin, että päivittäinen lihavaihtoehto Unican ravintoloissa on tärkeä asia. Yksikään vaaliliitto ei ollut samaa mieltä tämän väitteen kanssa. Kokoomus, Ryhmä Lex, TSE-lista ja Sosiaalidemokraattiset opiskelijat olivat neutraaleja väitteen suhteen. Loput vaaliliitoista olivat jokseenkin tai täysin eri mieltä.

Lue lmyös: Unicaa ei ohjata luopumaan naudanlihasta eikä TYY tavoittele hiilineutraalisuutta – hiilijalanjäljen laskennasta vapautuvat resurssit suunnataan vaikutustyöhön uuden ympäristöohjelman mukaisesti

Vaalikoneessa oli myös väittämä, että ylioppilaskunnan tulee osallistua nykyistä aktiivisemmin ilmasto- ja ympäristökriisien torjuntaan. Ryhmä Lex oli väitteen kanssa jokseenkin eri mieltä. Kokoomus ja TSE-lista olivat neutraaleja, ja loput vaaliliitot olivat jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa.

Vaaliliittojen välisiä vastauksia vertailtaessa pitää kuitenkin pitää mielessä, että kannoissa löytyi vaaliliittojen sisäisiä eroja ehdokkaiden välillä.

Vaaliliitoista selvästi vähiten sisäisesti jakautuneita olivat Vihreä lista ja Vihreä vasemmisto. Kaikki muut vaaliliitot olivat jakautuneempia, esimerkiksi ylioppilaskunnan pakkojäsenyys ja päivittäinen liharuokavaihtoehto jakoivat monen vaaliliiton ehdokkaita.

Vaikka Ryhmä Lex on esimerkiksi pakkojäsenyysasiassa jakautunut, otos ei ole kovin edustava, sillä listan 54 ehdokkaasta vain 8 vastasi vaalikoneeseen.

Vaalirenkaat ovat selvästi vastauksissaan lähellä toisiaan. Pyhä kolminaisuus -vaalirenkaaseen kuuluvat Ryhmä Lex, TYY Terveeksi ja TSE-lista. Punavihreä kupla -vaalirenkaaseen taas kuuluvat Vihreä vasemmisto, Vihreä lista ja Sosiaalidemokraattiset opiskelijat.


Lue lisää: Sukupuolipariteetti on mutkistanut TYYn hallitusneuvotteluja, ja nyt sääntökirjausta ollaan muuttamassa – ”laki on laki, vaikkei se säännöissä lukisikaan”, pääsihteeri huomauttaa
 

Joistain väitteistä vaaliliitot olivat lähes yksimielisiä. Vuosittaisia ohjaamistapaamisia tai mielenterveyden resurssien lisäämistä mikään lista ei vastustanut. Kaikki liitot olivat myös jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että vaihto-opiskelun tulisi olla pakollista.

Väittämässä 20. ehdotettiin lisäresurssien kohdistusta Porin ja Rauman kampuksille. Tähän väittämään tuli vähiten vastauksia, sillä 22 ehdokasta ei vastannut siihen mitään. Esimerkiksi TyTe:n 15 vastaajasta 7 jätti vastaamatta kysymykseen.

Edustajistovaaleissa on tänä vuonna mukana uutena vaaliliittona pieni, kahden ehdokkaan kokoinen The InternationalE. Näistä ehdokkaista vain toinen oli vastannut vaalikoneeseen. Vaaliliittoa ei ole sen pienen koon takia tässä jutussa käsitelty suurempien vaaliliittojen yhteydessä. Ehdokas vastasi kaikkiin kysymyksiin joko ”täysin samaa mieltä” tai ”täysin eri mieltä”.

Ehdokas oli muun muassa täysin samaa mieltä aktiivisemmasta ilmastokriisin torjunnasta, päivittäisestä liharuokavaihtoehdosta ja mielenterveyden resurssien lisäämisestä.

Täysin eri mieltä ehdokas oli väitteiden kanssa, missä ehdotettiin vapaaehtoista jäsenmaksua, palveluiden karsimista jäsenmaksun korottamisen sijaan ja lisäresurssien kohdistusta Porin ja Rauman kampuksille.
 

Vaalikoneessa on yhteensä 148 ehdokasta. Heistä 7 ei ole kuitenkaan vastannut yhteenkään kysymykseen, jolloin vastaajia on käytännössä yhteensä 141.

Hybridiaanin ja TyTe:n liitoista melkein jokainen ehdokas oli vastannut vaalikoneeseen, Vihreältä listalta ja Sosiaalidemokraattisista opiskelijoista puolestaan jokainen.

TSE-listan 49 ehdokkaasta 22 vastasi vaalikoneeseen, Ryhmä Lexin 54 ehdokkaasta ainoastaan 8.

Ehdokkaiden vaalikonevastausten julkistamisessa ilmeni ongelmia. TYYn asiantuntijan mukaan moni ehdokas ei ollut antanut lupaa henkilötietojensa käsittelyyn, vaikka olikin täyttänyt vaalikoneen.

Suurin osa näistä tapauksista saatiin käsiteltyä ennen vaalikoneen julkistamista, mutta muutaman ehdokkaan vastaukset piti poistaa vaalikoneesta ennen sen julkaisua.

Vaalikone oli eri toimittajalta kuin viime vaaleissa, ja sen tarjoamat kustomointimahdollisuudet erosivat aikaisemmasta. Kysymysten yhteyteen ei ollut mahdollista laittaa kontekstoivaa tekstiä, eikä kysymyksiä voinut esittää kuin vain yhdessä muodossa.

Aika vaalikoneen täyttämiseen oli lyhyt, eikä vaalikoneen ehdokkailta sulkeutumisen ja vaalikoneen äänestäjille aukeamisen väliin jäänyt paljoa aikaa.
 

Pääkomponenttianalyysi
 

Edustajistovaaliehdokas Arvi Tolvasen laatima kuvaaja visualisoi eri ehdokkaiden kantojen samanlaisuutta ja erilaisuutta keskenään. Se perustuu tilastotieteelliseen pääkomponenttianalyysiin, jolla pyritään tiivistämään useamman kysymyksen informaatio pienempään määrään ulottuvuuksia. Menetelmä perustuu vastausten kovarianssiin (skaalaamaton korrelaatio).

Vaalikonevastausten tapauksessa ensimmäinen pääkomponentti selittää 42 prosenttia varianssista ja toinen pääkomponentti 7,7 prosenttia. Yhteensä nämä siis selittävät lähes 50 prosenttia koko vaalikoneen kysymysten kokonaisvarianssista.

Pääkomponentilla 1 piste siirtyy oikealle, jos (ja vasemmalle päinvastaisin ajatuksin) ehdokas on samaa mieltä kysymysten 7, 18,19 & 8 kanssa ja eri mieltä kysymysten 6 & 13 kanssa. Pääkomponentilla 2 piste siirtyy ylös, (ja alas päinvastaisin ajatuksin): samaa mieltä: 12, 5, 13; eri mieltä: 21, 1, 11. Kysymykset voi tarkistaa alta numerojärjestyksessään:

 1. Yliopistoni tulee lisätä koulutusta, jonka pääsääntöinen suoritustapa on etäopetus, myös pandemian jälkeen. 
 2. Yliopistoni päätöksentekoon tulee voida osallistua kaikilla hallinnon tasoilla myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.
 3. Yliopistoyhteisössäni tulisi olla enemmän resursseja mielenterveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen
 4. Ylioppilaskuntani ja yliopistoni tulee osallistua nykyistä aktiivisemmin ilmasto- ja ympäristökriisien torjuntaan.
 5. Ylioppilaskuntani tulee vaikuttaa siihen, että opiskelija-asuntoja rakennetaan enemmän kampusten läheisyyteen.
 6. Yliopistokoulutuksen tulee olla kaikille, myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille, maksutonta Suomessa.
 7. Ylioppilaskunnan jäsenyyden tulee perustua vapaaehtoisuuteen.
 8. Ylioppilaskunta ei saa ottaa kantaa muihin asioihin kuin suoraan koulutukseen, yliopistoihin ja opintososiaalisiin asioihin (opintotuki, asuminen, yms.) liittyviin kysymyksiin.
 9. Jokaisen opiskelijan tulee suorittaa ulkomaanvaihtojakso osana tutkintoa.
 10. Opintotuen tulisi olla nykyistä enemmän opintolainapainotteista opintorahan sijaan.
 11. Opiskelijaruoan hintaa voi nostaa maltillisesti, jotta ei tule paineita tinkiä raaka-aineiden laadusta.
 12. Pidän tärkeänä, että jokaisessa Unican ravintolassa on päivittäin tarjolla liharuokavaihtoehto.
 13. Ylioppilaskunnan henkilövalinnat tulee tehdä noudattaen tasapuolisuussääntöä silloinkin, kun laki ei sitä vaadi.
 14. Pidän tärkeänä, että kampuksella toimii journalistisesti riippumaton media.
 15. Kaikille opiskelijoille tulee tarjota mahdollisuus vuosittaiseen ohjaustapaamiseen koko opintojen ajan.
 16. Kun opetusjärjestelyjä mietitään koronan jälkeen, tulee opetuksen laatua painottaa, vaikka se heikentäisi opiskelun joutavuutta.
 17. Ylioppilaskunnan tulee tukea järjestöjä ensisijaisesti rahallisesti palveluiden sijaan.
 18. Mikäli TYYn taloudellinen tilanne heikkenisi, tulisi TYYn ensisijaisesti karsia palveluita jäsenmaksun korottamisen sijaan.
 19. YTHS:n terveydenhoitomaksun tulisi olla vapaaehtoinen.
 20. TYYn tulisi kohdistaa enemmän resursseja Porin ja Rauman kampuksille.
 21. Ylioppilaskunnan toiminta on mielestäni kaikille saavutettavaa.
   

Juttua muokattu 1.11. klo 15.05: Lisätty vaalikoneen väittämät loppuun ja nuolikuvaaja.
 

Mikä edari? Lue lisää:

Nämä 31 sivua määrittävät ylioppilaskunnan suunnan – ja pian valitaan taas edustajisto, joka niistä päättää

Kysyimme nykyisiltä edustajistoryhmiltä, miten ne päivittäisivät linjapaperia kaudella 2022–2023. (5/2021)

Epäsopua, junttausta, yllätysesityksiä – TYYn edaattorit puivat menneitä kausia, mutta kehuvat ylioppilaskunnan muuttuneen yhtenäisemmäksi

Piknik-eväistä voimansa saava edustajisto päättää 14 000 opiskelijajäsenen asioista – aika pienistä, mutta lopulta myös aika tärkeistä. (6/2019)

Edarin tekemiset voivat tuntua pieniltä juuri sinulle, mutta päätökset koskevat useita opiskelijasukupolvia

Edarissa käydään välillä tulista debattia siitä, kuinka laajasti TYYn tulisi palvella jäsenistöä. (6/2019)

Kommentti: Eri opiskelijaryhmien toiveet ja huolet tulevat kuuluviin sitä paremmin, mitä moninaisempi edustajisto on

Etäkampukset kaipaavat TYYltä lisää huomiota. (7/2019)