Uutiset
29.09.2021

Sukupuolipariteetti on mutkistanut TYYn hallitusneuvotteluja, ja nyt sääntökirjausta ollaan muuttamassa – ”laki on laki, vaikkei se säännöissä lukisikaan”, pääsihteeri huomauttaa

Teksti:
Oona Seppänen
Kuvat:
Teemu Perhiö
  • TYYn edustajisto kokoontuu normaalisti Ylioppilastalon Turku-salissa.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) sääntöihin on kirjattu sukupuolipariteetti hallitusta valittaessa.

Se on lailla määrätty sukupuolten tasa-arvoa edistävä linjaus, jonka pyrkimyksenä on, että toimielimessä on sekä miehiä että naisia vähintään 40 prosenttia.

Nyt tuota kirjausta ollaan muuttamassa TYYn sääntöjen päivityksen yhteydessä.

Muutoksen seurauksena TYYn säännöistä poistetaan pykälä 4 eli ”Arvot”.

Tällä hetkellä pykälässä lukee, että ”ylioppilaskunnan hallituksen valinnassa noudatetaan […] laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta mainittua tasapuolisuussääntöä. Tasapuolisuussäännön mukaan toimielimessä tulee olla tasapuolisesti miehiä ja naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Hallituksen valintaa käsittelevässä pykälässä 46 taas todetaan, että hallitusta muodostaessa on huolehdittava ”tasapuolisuussäännön toteutumisesta”. Muutoksen myötä (19 §) tasapuolisuussääntö vain ”huomioidaan”.

Sääntöihin tehtävät muutokset vaativat kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistön kahdessa edustajiston kokouksessa. Ensimmäisen hyväksynnän sääntömuutos sai 14. syyskuuta, toisen kerran asiasta päätetään keskiviikkona 29.9.

Velvollisuus noudattaa tasapuolisuussääntöä ei kuitenkaan poistu muutoksen myötä.

”Laki on laki, vaikkei se säännöissä lukisikaan. Turun ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen toimija, joten ylioppilaskunnan hallitusta valittaessa lakia on noudatettava”, selventää ylioppilaskunnan pääsihteeri Petra Peltonen.

Miksi kirjausta sitten ollaan muuttamassa?
 

Pariteetti kirjattiin TYYn sääntöihin alun perin syksyllä 2014. Tavoitteena oli varmistaa, että ehdolla olevista henkilöistä muodostetaan sellainen hallitus, jossa on edustettuna tasaisesti molempia sukupuolia. Esimerkiksi vuoden 2012 hallituksessa oli vain yksi nainen, vaikka naisehdokkaita oli neljä.

TYYn hallitus valitaan neuvottelemalla, ja jos yksimielisyyttä ei saavuteta, listavaalina. Siten tasapuolisuussäännön toteutumisesta voi huolehtia helpoiten.

Tavoite onkin toteutunut – paitsi tänä vuonna. Edellisen syksyn hallitusneuvotteluissa Hybridiaanin esittämässä listassa oli vain yksi mies. Enempää mieshakijoita ei nimittäin ollut.

Vaikka tilanne oli tiedossa, neuvotteluissa ei alettu aktiivisesti etsiä uusia miesehdokkaita.

Silloisen edustajiston varapuheenjohtajan Sauli Seittenrannan mukaan se olisi osoittanut ”esittäjältä suurta epäkunnioitusta kaikkia niitä kohtaan, jotka osallistuvat ja käyttävät aikaa siihen prosessiin” – tasapuolisuussääntöä olisi ikään kuin käytetty hyväksi, Seittenranta kommentoi asiaa Tylkkärille marraskuussa 2020.

Haluttomuuteen saattoi vaikuttaa toissa vuoden kuusi tuntia kestäneet hallitusneuvottelut. Miesehdokkaita oli tuolloin kolme, naisia kahdeksan.

”Kun lopetimme [hallitusneuvottelut], kaikki olivat sitä mieltä, että voisi uudestaan tarkastella sääntöjen tasapuolisuuskirjausta, sillä se aiheutti ongelmia. Useina vuosina on hallitusneuvotteluissa jäänyt ulkopuolelle erittäin päteviä naisehdokkaita”, kommentoi asiaa marraskuussa 2019 Tuomas Dahlström, edustajiston tuolloinen puheenjohtaja.

Ongelmana on ollut toisaalta sekin, että hallitukseen valitut voivat ajatella osaamisensa olevan toissijaista, jos kokevat tulevansa valituksi automaattisesti vain sukupuolensa perusteella.

Hallitushaussa nimittäin on vahvoilla, mikäli edustaa ehdokasjoukossa sillä kertaa vähemmistöön jäävää sukupuolta ja kuuluu lisäksi edustajistossa vahvaan ryhmään.

”Joskus on tullut eteen tilanteita, joissa hallitusehdokkaiden kokoonpanosta näkee, että tietyt henkilöt tulevat todennäköisesti valituiksi”, Peltonen kuvailee.

”Tämä on todella herkkä asia käydä keskustelua, koska samat henkilöt olisivat voineet tulla valituiksi myös tilanteessa, jossa ehdokkaita olisi ollut vaikka 20”, Peltonen jatkaa.

Edustajiston nykyisen puheenjohtajan Saana Ylikruuvin mukaan on vaikea tietää, mistä sukupuolijakauman vinouma ehdokkaiden joukossa johtuu.

”Toisinkin päin on ollut ja naishakijoita on ollut selvästi vähemmän. Se menee ehkä hieman sykleissä.”

Asiaa voisi lähestyä ratkaisukeskeisesti, Ylikruuvi esittää. Ryhmät voivat esimerkiksi esittää useampaa henkilöä hallitukseen ja vaikuttaa näin hakijoiden moninaisuuteen.

”Asiaan vaikuttaa myös se, miten me pystymme viestimään edustajiston toiminnasta ja miten voimme innostaa ihmisiä mukaan. Mutta joskus on hyväksyttävä, että aina ei voi saada sukupuolten kannalta moninaista hallitusta.”
 

Kirjauksen muuttamisella ongelma ei sinänsä ratkea. Laki ei muutu.

Eikä sukupuolipariteettia voi täysin haudata, koska naisten ja miesten välisessä tasa-arvossa on edelleen tehtävää, Ylikruuvi huomauttaa.

”Mutta jos siitä on hyvä syy poiketa, esimerkiksi jos hallitukseen on hakemassa useita muunsukupuolisia, ei sukupuoli voi toimia esteenä, vaan näkisin pariteetista poikkeamiselle olevan silloin perusteita.”

Ylikruuvin mukaan tasapuolisuussääntö luo raamit TYYn hallituksen valinnalle, mutta tärkeää olisi ottaa myös muut sukupuolet huomioon. Isona haasteena pariteetissa hän pitää sitä, että siinä puhutaan kahdesta sukupuolesta.

”Se, mitä kieltä käytämme vaikuttaa paljon siihen, miten ihmiset kokevat, että he voivat olla yhteisön sisällä omia itsejään.”

TYYn poliittiseen linjapaperiin onkin kirjattu, että ”tarpeettomasta sukupuolittamisesta on luovuttava”. Säännöt ja laki toki menevät poliittisen linjapaperin edelle.

”Binäärisestä sukupuolikäsityksestä on käyty keskustelua tasaisin väliajoin ja tiedostamme, että asia on hankala”, Peltonen kommentoi, ja jatkaa:

”Mutta viittaus naisiin ja miehiin tulee lainsäädännöstä. Tulkintamme on se, että meidän ei ole tarvetta hallitusta asettaessa jäädä siihen binääriseen sukupuolikäsitykseen kiinni, jos meillä on ehdokkaita, jotka eivät siihen halua lokeroitua.”

Uusissa säännöissä on huomioitu yhä enemmän sukupuolisensitiivisyyttä, eli herkkyyttä tiedostaa ja tunnistaa eri sukupuoliin liitettäviä merkityksiä ja sukupuolen moninaisuus.

Nyt voimassa olevissa säännöissä sanotaan, että hallitukseen hakevan sukupuoltaan korjaavan henkilön on esitettävä valmistelevalle taholle tai pääsihteerille selvitys siitä, että hän korjaa sukupuoltaan. Uusissa säännöissä tämä kohta on jätetty pois.

”On huomattavasti inhimillisempää, ettei tarvitse tehdä selvitystä omasta sukupuolestaan, vaan voi vain ilmoittaa, minkä sukupuoliseksi itsensä kokee”, Ylikruuvi sanoo.

Trans- tai muunsukupuolisen henkilön tarvitsee tulevaisuudessa hallitukseen hakiessaan vain ilmoittaa sukupuolestaan edustajiston puheenjohtajalle. Tieto sukupuolesta tarvitaan pariteettikirjauksen huomioimisen takia.
 

Fakta: TYYn sääntöuudistus

  • TYYn sääntöjen uudistamisesta on vastannut sääntötoimikunta, joka aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa. Edustajisto on osallistunut prosessiin sääntötyöpajoissa.
  • Sääntöihin tehtävät muutokset vaativat kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistön kahdessa edustajiston kokouksessa. Ensimmäisen hyväksynnän sääntömuutos sai 14. syyskuuta, toisen kerran asiasta päätetään keskiviikkona 29.9.
  • Keskeisin esitetty muutos koskee nykyisten sääntöjen jakamista kahteen eri sääntödokumenttiin: varsinaisiin sääntöihin ja hallintosääntöön.
  • Varsinaisiin sääntöihin esitetään kirjattavan luonteeltaan pysyvät ylioppilaskunnan toimintaa sääntelevät asiat. Hallintosääntöön esitetään siirrettäväksi mm. edustajiston ja hallituksen työjärjestystä käsittelevät luvut
  • Lisäksi hallintosääntöön esitetään kirjattavaksi mm. ylioppilaskunnan työntekijöitä koskevia kirjauksia sekä ylioppilaskunnan juhlia, kunnianosoituksia, tunnuksia ja huomionosoituksia koskevia kirjauksia.
  • Esityksen mukaan ”ehdotuksena on, että hallintosäännön muuttamisesta päättää edustajisto ehdottomalla enemmistöllä ja muutoksia voidaan tehdä vain sääntöjen niihin pykäliin, jotka on mainittu kokouskutsussa. Kohta, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, voidaan ottaa käsittelyyn julkistamalla se kiireelliseksi kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä. Tällöin ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa säänteleviä kirjauksia voidaan päivittää tarpeen tullen säännöllisesti, ilman että päivitys koskee ylioppilaskunnan varsinaisia sääntöjä.”
     

Oikaisu 29.9. klo 12.14. Tekstissä luki, että edustajisto päättää asiasta keskiviikkona 26.9., mutta oikea päivämäärä on 29.9.
 

Lue lisää

Kommentti: Edarissa saa sanoa tyhmiäkin, mutta lähtökohtana pitäisi olla toisten kunnioittaminen

Muutosesitykset TYYn poliittiseen linjapaperiin aiheuttivat somekohun keväällä 2020. (3/2020)

Epäsopua, junttausta, yllätysesityksiä – TYYn edaattorit puivat menneitä kausia, mutta kehuvat ylioppilaskunnan muuttuneen yhtenäisemmäksi

Piknik-eväistä voimansa saava edustajisto päättää 14 000 opiskelijajäsenen asioista – aika pienistä, mutta lopulta myös aika tärkeistä. (6/2019)